KÜTAHYA 27 KASIM - 08 ARALIK 2017 1.KADEME GÜREŞ YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

 Kütahya Güreş

27 KASIM-08 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA İLİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ I.KADEME YARDIMCI
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve
zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi
yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını
kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız
mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun
olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk
spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu
süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, e-devletten doğrulamayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet
belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden

Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı
durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.)-
Belgenin aslı.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail
(e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans
numarası ile Halk Bankasına ücretler (110 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (BESYO) 27 Kasım 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında
yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak başvurularının dışında aday kabul
edilmeyecektir.

Not 3: Başvuran adayların mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sisteme
mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2017 Saat 12.30 kadar
olup; başvurusu kabul edilen adaylar 24 Kasım 2017 Saat 14.30 da https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan
edilecektir.

Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgihan.demirelli@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta
yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme
kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce
bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak bilgihan.demirelli@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta
yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (BESYO)
Teknik-Taktik (Uygulama) yapılacağı adres:
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

 Kütahya güreş

TAG