ANKARA GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

Besyo Haber

20 KASIM-05 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve
zihinsel engelli olmamak
,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına
uygun olmak,

e) 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği
ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha
fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, e-devletten doğrulamayan belgelerinizin aslı kurs
yerine getirilecektir.

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları
mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı
durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.)-
Belgenin aslı.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) 1.Kademe antrenör belgesinin tasdikli sureti

h) 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin
kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk
Bankasına ücretler (120 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 20 Kasım 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri
arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak başvurularının dışında aday kabul
edilmeyecektir.

Not 3: Başvuran adayların mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Sisteme mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2017
olup; başvurusu kabul edilen adaylar 17 Kasım 2017 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan
edilecektir.

Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında emre.kircali@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta
yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük
yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun
başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak emre.kircali@sgm.gov.tr e-mail adresine
elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:
Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Teknik-Taktik (Uygulama) yapılacağı adres:
Yaşar Doğu Güreş SalonuBesyotime

Besyohaber.

TAG