Eskişehir 3.Kademe Havalı Ve Ateşli Silahlar Antrenör Kursu 08-23 Ağustos 2017


08-23 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA ESKİŞEHİR’DE YAPILACAK OLAN HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR
3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve
zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına
uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6
aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları
mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek -5 sağlık raporu alınamadığı
durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir) (aslı)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx
web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. (2.kademe antrenör belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren

2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)

h) 2 yıl faal Antrenörlük yaptığını belgelemek.(Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak yazı.)

i) Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)

j) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 140,00.-TL.
Yatıracaklardır.

k) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR kursu
ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul
edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:Kursa katılma şartlarını taşıyan adayların kursa katılım için Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kursa başvuruları kabul edilen adaylar Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Başkanlığınca 03 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir. Kursa başvuruları kabul edilen adaylar istenilen belgeler ile
birlikte kurs kayıt yerinde kayıt saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kursa kayıtlar Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 08 Ağustos 2017
tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun
uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında zeynep.ural@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla
bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına
katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme
formunu eksiksiz olarak doldurarak zeynep.ural@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri
gerekmektedir.

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır.
Kursun Teknik Taktik (Uygulama) Bölümünün yapılacağı yer:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
TAG